Tiền tố và hậu tố tên miền (Domain name prefixes and suffixes) - các từ khóa được thêm vào trước hoặc sau các từ khóa chính để tạo ra các tên miền mới có giá trị.