Trong concept về một thế giới thông minh này của Samsung, màn hình dẻo xuất hiện ở mọi nơi, cung cấp mọi thông tin cần thiết cho con người.